Dr Małgorzata Paszkowska, autorka wielu publikacji w TPS (dział: prawo), jest autorką publikacji pt.: "Prawo dla lekarzy".

Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne wykonywania zawodu lekarza zarówno rodzinnego, jak i specjalisty oraz obejmuje swoim zakresem kurs z prawa medycznego obowiązujący podczas odbywania wszystkich specjalizacji lekarskich. Stanowi źródło informacji poszukiwanych przez lekarzy m.in. w związku ze zmianami zasad wykonywania zawodu, a także informatyzacją ochrony zdrowia. Publikacja zawiera dużo odniesień praktycznych, w tym dotyczących realizacji praw pacjenta, prowadzenia działalności leczniczej, czy też umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Posługując się przystępnym językiem i w przejrzystej formie autorka wskazuje m.in.:
- jak założyć podmiot leczniczy (np. przychodnię) oraz prywatną praktykę lekarską,
- jakie są ustawowe standardy wykonywania zawodu lekarza, w tym obowiązki w zakresie praw pacjenta i dokumentacji medycznej,
- jakie są rodzaje i przesłanki odpowiedzialności prawnej lekarza,
- jakie są zasady współpracy lekarza z innymi zawodami medycznymi,
- jakie są zasady orzecznictwa lekarskiego, w tym wydawania e-zwolnień,
- jak zawierać i realizować umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ,
- jaki jest zakres kompetencji lekarza systemu ubezpieczenia zdrowotnego i do jakich świadczeń gwarantowanych mają prawo pacjenci.

Książka adresowana jest do wszystkich lekarzy wykonujących zawód w Polsce, zarówno POZ, jak i specjalistów, którzy chcą bezpiecznie, zgodnie z prawem wykonywać swój zawód i poszukują przystępnego oraz aktualnego źródła syntetycznych informacji na ten temat. Z uwagi na swój zakres tematyczny publikacja szczególnie polecana jest lekarzom odbywającym specjalizacje.

Prawo dla lekarzy
Autor: Małgorzata Paszkowska

dr Małgorzata Paszkowska
Absolwentka prawa i studiów podyplomowych menedżerskich, adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz zajęcia dydaktyczne, m.in. z prawa w ochronie zdrowia, zabezpieczenia społecznego, systemów zdrowotnych oraz marketingu i public relations podmiotu leczniczego. Od ponad 10 lat zajmuje się także doradztwem i szkoleniami dla świadczeniodawców medycznych. Autorka programów i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych: Zarządzanie podmiotami leczniczymi. Organizacja i zarządzania w ochronie zdrowia. Zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół zagadnień związanych z prawem i zarządzaniem w ochronie zdrowia. Autorka ok. 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących prawa i zarządzania. Ekspert „Serwisu Prawo i Zdrowie”.

(źródło: www.ksiegarnia.difin.pl)