TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 9/2014
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 9/2014

Temat numeru: czynniki miejscowe predysponujące do rozwoju chorób przyzębia.

W wydaniu: opis wybranych przypadków klinicznych powtórnego leczenia kanałowego, kliniczna i radiologiczna ocena umiejscowienia urazów żuchwy względem budowy anatomicznej, profilaktyka próchnicy zębów u dzieci i młodzieży, metody poprzecznej rozbudowy zwężenia szczęki, protezy z acronu jako ekonomiczna alternatywa dla protetyki estetycznej.

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Zdrowie zaczyna się w jamie ustnej

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Janem Duławą, ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prorektorem ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Kompendium lekarza praktyka

Jak wygląda organizacja i zakres działania Izby Lekarskiej? W jaki sposób przygotować się do kontroli NFZ lub konsultantów wojewódzkich? Jak rozliczać punkty edukacyjne oraz skompletować dokumenty wymagane do wykonywania zawodu dentysty? Wszystkie te informacje, jak i wiele innych, znajdą Państwo w kolejnej edycji Kompendium lekarza praktyka. W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się niniejszy dział, postanowiliśmy zebrać Państwa sugestie oraz uwagi dotyczące tej tematyki. Zachęcamy do przesyłania propozycji zagadnień do kompendium oraz tematów artykułów na adres stomatologia@elamed.pl z dopiskiem

TEMAT NUMERU

Czynniki miejscowe predysponujące do rozwoju chorób przyzębia

W etiopatogenezie chorób przyzębia główną rolę odgrywa płytka nazębna, rozwojowi której sprzyjają różne czynniki miejscowe działające w obrębie jamy ustnej. Czynniki systemowe stanowią przyczynę drugorzędową. W związku z coraz powszechniejszym występowaniem chorób przyzębia postanowiono scharakteryzować czynniki miejscowe predysponujące do ich rozwoju. Znajomość przyczyn powstawania periodontopatii pozwoli na poprawę działań profilaktycznych.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ

Opis wybranych przypadków klinicznych powtórnego leczenia kanałowego

Powtórne leczenie kanałowe jest bardziej skomplikowane od pierwotnego leczenia endodontycznego. Oprócz typowych trudności związanych z leczeniem kanałowym dodatkowo pojawia się problem usunięcia poprzedniego materiału wypełniającego kanał, często wkładów koronowo-korzeniowych czy złamanych narzędzi endodontycznych. Przed podjęciem decyzji o powtórnym leczeniu należy przeprowadzić dokładne badanie podmiotowe, przedmiotowe i radiologiczne w celu zrozumienia przyczyny wcześniejszego niepowodzenia. Usunięcie poprzedniego wypełnienia z kanałów korzeniowych oraz ich ponowne udrożnienie na pełną długość roboczą jest ważnym i trudnym etapem powtórnego leczenia endodontycznego, obciążonym dużym ryzykiem niepowodzenia.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Kliniczna i radiologiczna ocena zastosowania materiału kościozastępczego Calc-i-oss w ubytkach kości szczęk

Artykuł traktuje o nowych możliwościach uzupełnienia braków zębowych przy użyciu wszczepów – implantów zębowych – oraz leczenia ubytków kości szczęk o różnej etiologii z zastosowaniem biomateriałów. Dzięki nim utrata kości może być istotnie zredukowana.

Dwa wyrznięte mezjodensy przyczyną zatrzymania siekaczy centralnych szczęki

W pracy przedstawiono przypadek 7-letniego chłopca, u którego stwierdzono obecność 2 zębów dodatkowych wyrzniętych w przednim odcinku szczęki. Siekacze centralne uległy zatrzymaniu w kości.

Kliniczna i radiologiczna ocena umiejscowienia urazów żuchwy względem budowy anatomicznej

W anatomiczno-architektonicznej budowie żuchwy wyróżnia się obecność miejsc zmniejszonej oporności kostnej, bardziej podatnych na złamania, oraz miejsc, które są szczególnie oporne na uraz. Pomimo tego żuchwa, przez swoje anatomiczne położenie (wysunięcie do przodu i brak osłony ze strony innych kości), jest najbardziej narażona na przypadkowe urazy padające z boku lub centralnie.

PROFILAKTYKA

Jakość życia zależna od stanu jamy ustnej u dorosłych

Artykuł traktuje o pojęciu jakości życia oraz o narzędziach badawczych w postaci kwestionariuszy, służących do badania jakości życia związanej ze zdrowiem jamy ustnej. Wśród nich są narzędzia ogólne i specyficzne. Na ich podstawie dokonuje się oceny subiektywnej wszystkich aspektów życia, które mogą mieć wpływ na stan jamy ustnej.

Potencjalne zagrożenia wynikające z błędnych algorytmów stosowania profilaktyki fluorkowej

Fluor to pierwiastek szczególnie istotny w profilaktyce stomatologicznej. Celem pracy jest przedstawienie znaczenia związków fluoru w stomatologii z uwzględnieniem ich wpływu na twarde tkanki zęba, źródeł, właściwości, dróg absorpcji fluoru, profilaktyki fluorkowej. Poruszono również problem toksyczności fluoru.

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci i młodzieży

Próchnica zębów jest jedną z najczęściej występujących chorób infekcyjnych. W pracy omówiono podstawowe metody jej zapobiegania, wśród nich zasady endogennej i egzogennej profilaktyki fluorkowej. Opisano również proces uszczelniania bruzd zębów i wskazania do tego zabiegu.

ORTODONCJA

Zwężenie szczęki – metody jej poprzecznej rozbudowy Przegląd piśmiennictwa

Zwężenie szczęki jest nieprawidłowością obserwowaną u pacjentów zarówno w okresie uzębienia mlecznego, jak i stałego. Do powstania tej wady przyczyniają się m.in. czynniki genetyczne, urazowe, jatrogenne oraz środowiskowe, które odgrywają największą rolę przy powstawaniu tej wady. Wybierając metodę poprzecznej rozbudowy szczęki oraz typ ekspandera, należy zwrócić uwagę na wielkość niezbędnej korekty szerokości łuku zębowego, skuteczność leczenia w odniesieniu do wieku pacjenta, a co się z tym wiąże – zróżnicowanie oczekiwanych efektów: zębowo-wyrostkowych i szkieletowych oraz ryzyko nawrotu.

Profilaktyka ortodontyczna – ćwiczenia mięśniowe oraz proste metody leczenia

Artykuł jest przeglądem piśmiennictwa dotyczącym profilaktyki ortodontycznej wieku rozwojowego, opisującym zasady wczesnego leczenia wad zgryzu w początkowej fazie ich powstawania. Zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia w działaniach profilaktycznych dynamiki procesów rozwojowych w układzie stomatognatycznym. Omówiono proste zasady postępowania zapobiegawczego, obejmujące ćwiczenia mięśniowe, reedukację, nieskomplikowane metody leczenia przy pomocy prostych aparatów ortodontycznych oraz znaczenie takich zabiegów jak szlifowanie zębów mlecznych czy ekstrakcje profilaktyczne.

IMPLANTOLOGIA

Procedura sinus-lift w odniesieniu do innych operacji w obrębie zatok szczękowych

Leczenie implantologiczne jest wysoce powiązane i ma wpływ na funkcjonowanie zatok szczękowych. U części pacjentów wymagających procedur typu sinus-lift, połączonych z technikami augmentacji wyrostka zębodołowego szczęki, obserwuje się miejscowe i odwracalne przeciwwskazania do tych zabiegów. W artykule opisano przypadek pacjentki, u której przeprowadzono zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej po przebytej wcześniej operacji zatoki szczękowej.

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Leczenie ortodontyczne – dwa zęby zatrzymane w szczęce u pacjenta z epilepsją upośledzonego umysłowo – opis przypadku Orthodontic treatment of the two impacted maxillary teeth in mental disabled patient with epilepsy – a case report

Leczenie ortodontyczne pacjentów dotkniętych wrodzonymi wadami rozwojowymi z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym różnego stopnia, ze względu na złożoność wad oraz utrudnioną współpracę, wymaga skoordynowanych działań członków zespołu interdyscyplinarnego. Szczególną uwagę należy zwrócić na higienę jamy ustnej, gdyż w tej grupie pacjentów pozostaje ona na niezadowalającym poziomie. Zdecydowana większość pacjentów przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego wymaga przeprowadzenia całkowitej sanacji jamy ustnej.

PROTETYKA

Protezy z acronu – ekonomiczna alternatywa dla protetyki estetycznej

W artykule przedstawiona jest procedura wykonania protez ruchomych z acronu. Dowodzi on, iż proste i tanie rozwiązania mogą być skuteczne oraz satysfakcjonujące.

Odbudowa zębów w odcinku przednim w szczęce z zastosowaniem wkładu z materiału złożonego wzmacnianego włóknem szklanym i korony pełnoceramicznej. Opis przypadku

Włókna szklane pojawiły się w stomatologii kilkanaście lat temu i zagościły na dobre. Są stosowane do unieruchomienia rozchwianych zębów, jako podbudowa do wykonanych prac kompozytowych zarówno tymczasowych, jak i stałych, a także w postaci standardowych wkładów – do wzmacniania lub częściowej odbudowy korony zęba. Odbudowa estetyczna zębów w odcinku przednim łuku zębowego stanowi wyzwanie dla lekarza stomatologa. W pracy przedstawiono przypadek rekonstrukcji zębów w odcinku przednim szczęki, wykorzystując nowe systemy włókien szklanych.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Metody kondycjonowania uzupełnień ceramicznych – przegląd piśmiennictwa

Uzupełnienia jednolicie ceramiczne ze względu na dobre walory estetyczne, trwałość koloru oraz biozgodność zyskują coraz większą popularność. Jednak kliniczna trwałość tego typu protez stałych zależy nie tylko od dokładności ich wykonania oraz zastosowanego cementu adhezyjnego, lecz również od właściwego sposobu przygotowania dozębowej powierzchni uzupełnienia. Dlatego autorzy na podstawie dostępnej literatury starali się odpowiedzieć na pytanie, który ze sposobów kondycjonowania powierzchni jest najkorzystniejszy w przypadku określonego rodzaju ceramiki.

RADIOLOGIA

Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania zdjęć pantomograficznych

W artykule opisano najczęstsze błędy występujące podczas wykonywania zdjęć pantomograficznych.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Zmiany chorobowe w obrębie jamy ustnej u chorych na cukrzycę Rola stomatologów w diagnostyce i leczeniu

Cukrzyca jest schorzeniem metabolicznym charakteryzującym się hiperglikemią. Jest ona skutkiem deficytu sekrecji insuliny lub wzrostu oporności na jej działanie, co prowadzi do różnych metabolicznych nieprawidłowości. Przetrwała hiperglikemia może być skojarzona z występowaniem i progresją zależnych od cukrzycy powikłań, włączając problemy zdrowotne w obrębie jamy ustnej. Dentyści odgrywają ważną rolę jako partnerzy zespołu terapeutycznego w zapewnianiu opieki dotyczącej jamy ustnej pacjentom z cukrzycą. Badania przesiewowe w kierunku cukrzycy i prediabetes w gabinecie stomatologicznym mogą stanowić istotną korzyść dla pacjentów. Liczne badania wykazały korzystny wpływ leczenia przyzębia na kontrolę metaboliczną u pacjentów z cukrzycą.

PRACA I ZDROWIE

Wybrane pozamedyczne obowiązki lekarzy dentystów w świetle badań ankietowych

Celem artykułu jest określenie stopnia zaangażowania lekarzy dentystów w wybrane pozamedyczne działania w gabinecie. Badanie na podstawie kwestionariuszy 169 ankiet przeprowadzono w okresie maj – wrzesień 2011 r. Dobór próby do badania był losowy, zdeterminowany dostępnością bazy adresowej gabinetów stomatologicznych z pięciu województw. Do ilościowego ujęcia działań, postaw i opinii lekarzy dentystów wykorzystano standardowe narzędzia statystyki opisowej.

PRAWO

Dentysta jako biegły sądowy

Artykuł traktuje o rodzajach i statusie biegłych sądowych, w tym o dentyście w charakterze biegłego sądowego, jego uprawnieniach i kompetencjach podczas procesów cywilnych i karnych.

OKIEM SANEPIDU

Wymagania funkcjonalne dla obiektów świadczących usługi stomatologiczne dla osób niepełnosprawnych

Leczenie stomatologiczne osób niepełnosprawnych stanowi duży problem zarówno dla pacjenta, jak i jego rodziny poprzez utrudniony dostęp do profesjonalnie przygotowanych gabinetów. Liczba osób niepełnosprawnych wzrasta, przez co ich potrzeby są coraz częściej dostrzegane. Jest to bardzo liczna grupa pacjentów wymagająca szczególnej uwagi i troski, ale również specjalistycznego leczenia stomatologicznego. Leczenia opierającego się na współpracy z lekarzami innych specjalności, a także zaangażowaniu rodziców i opiekunów z bezpośredniego otoczenia chorego.

NA RATUNEK

Niewydolność oddechowa. Przyczyny i postępowanie

Postępujące zaburzenia wentylacji mogą spowodować wzrost ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla (PaCO2), czyli hiperkapnię. Zarówno hipoksemia, jak i hiperkapnia mogą być objawem ostrej niewydolności oddechowej.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYK OWYCH

Witamy serdecznie w nowym roku i zapraszamy do naszej Akademii Umiejętności Językowych! Będą mogli Państwo dalej pogłębiać znajomość języka angielskiego – w tym roku w nowym dziale Everyday English – oraz fachowego języka niemieckiego Deutsch für Zahnärzte. W dziale dla Cool-turalnych i obieżyświatów będziemy zachęcać Państwa do zwiedzania miast z obszaru niemieckojęzycznego, przedstawiać ich historię, zabytki, sposób dojazdu oraz ważne wydarzenia. Dziękujemy za zgłębianie wraz z nami tajników języka i życzymy sukcesów w rozwoju kompetencji językowych!

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kalendarium imprez branżowych

Harmonogram

Nominacja profesorska red. naczelnej „TPS” dr hab. n. med. Marty Tanasiewicz

Nominacja profesorska

Jakość estetyki wg Ivoclar Vivadent

Relacje ze spotkań branżowych

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

Test edukacyjny nr 8

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij