TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 10/2014
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 10/2014

Temat numeru: podejmowanie decyzji, planowanie i postępowanie w przypadku niepowodzenia leczenia endodontycznego

W wydaniu: zastosowanie projektorów kanałowych w endodoncji, autogenna transplantacja zęba mądrości, ozonoterapia i laseroterapia biostymulacyjna, diagnostyka i leczenie chorób przyzębia, wykorzystanie implantów systewmu ICX, biodentine, otyłość a stan jamy ustnej, PR praktyki dentystycznej   

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Chirurgia szczękowo-twarzowa. Pasja, talent, kompetencje

Rozmowa z prof. Iwoną Niedzielską - Kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Kontrola z ramienia Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej – konsultanci wojewódzcy – cz. I

Kompendium

TEMAT NUMERU

Podejmowanie decyzji, planowanie i postępowanie w przypadku niepowodzenia leczenia endodontycznego

Powodem powikłań, jakie obserwuje się po leczeniu endodontycznym, są przede wszystkim bakterie przetrwałe w systemie korzeniowym, których obecność spowodowana jest nieodpowiednim leczeniem lub brakiem odpowiedniej profilaktyki antyseptycznej. Jednym ze sposobów mających na celu minimalizację komplikacji po leczeniu endodontycznym jest obserwacja i odpowiednia kontrola zęba. Jest to możliwe, kiedy stwierdza się nieprawidłową obturację kanałów korzeniowych bez zmian zapalnych w obrębie tkanek okołowierzchołkowych.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ

Zastosowanie projektorów kanałowych w leczeniu endodontycznym zębów ze znaczną destrukcją tkanek twardych

Technika odbudowy zrębu koronowego z użyciem projektorów kanałowych stwarza warunki do izolacji pola zabiegowego i wzmocnienia tkanek zęba z zachowaniem indywidualnego dostępu do kanałów. Metoda ta ma liczne zalety, takie jak: uszczelnienie dna komory i ochrona przed jatrogenną perforacją do furkacji, wydłużenie kanałów korzeniowych, zminimalizowanie ryzyka pęknięć i złamań, zapobieganie przerostowi tkanek miękkich do ubytku, indywidualizacja kanałów oraz poprawa widoczności. W artykule przedstawiono metodykę zabiegu.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Mezjodens i złamany korzeń zęba 21 jako ognisko zakażenia

W pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta, u którego operacyjne usunięcie ogniska pierwotnego – złamanego korzenia zęba 21 i dodatkowego zęba środkowego – spowodowało remisję przewlekłego procesu zapalnego gardła – choroby odogniskowej.

Autogenna transplantacja zęba mądrości – opis przypadku

Idea zabiegu autotransplantacji wynika z konieczności uzupełnienia funkcji utraconego zęba. W wyniku usunięcia zęba dochodzi do zaburzenia ciągłości łuku zębowego, kontaktów okluzyjnych, utrudnione mogą być artykulacja oraz mastykacja. Wykorzystanie własnego zęba pacjenta do wykonania wszczepu w miejsce po usuniętym zębie pozwala na uniknięcie problemów związanych z różnicami w zakresie zgodności tkankowej pomiędzy biorcą a dawcą. Od momentu wdrożenia metody autotransplantacji można uznać ją za złoty standard w przeszczepach zębowych. W pracy opisano przypadek wszczepienia całkowicie zatrzymanego zęba 38 w zębodół po ekstrakcji zniszczonego próchnicowo zęba 37, po wcześniejszym wykonaniu resekcji wierzchołków zęba 38 oraz wstecznym zamknięciu kanałów korzeniowych materiałem MTA.

PERIODONTOLOGIA

Skuteczność ozonoterapii oraz laseroterapii biostymulacyjnej w gojeniu patologicznych kieszeni przyzębnych

Ozon wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe. Poprawia metabolizm i odżywienie tkanek oraz stymuluje procesy immunologiczne, co sprawia, że znalazł szerokie zastosowanie w wielu specjalnościach stomatologii, w tym periodontologii. Laseroterapia biostymulacyjna jest jedną z lepiej poznanych metod wspomagających terapię zapaleń przyzębia, może być włączona jako stały element w algorytm leczenia, zarówno w fazie podtrzymującej, jak i bezpośrednio po zabiegach chirurgicznych. Opisane korzystne oddziaływanie lasera biostymulacyjnego zarówno na poziomie komórkowym, jak i tkankowym nie pozostawia wątpliwości co do zasadności jego stosowania u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą przyzębia.

Właściwy dobór instrumentarium w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia

W ostatnich kilkunastu latach dokonał się ogromny postęp w wielu dziedzinach periodontologii. Lepsze zrozumienie etiopatogenezy, bardziej dokładna diagnostyka, poznanie mechanizmów regeneracji tkanek, stworzenie nowych technik w chirurgii periodontologicznej sprawiły, że leczenie chorób przyzębia daje – pod warunkiem jego systematyczności – coraz lepsze efekty. W poniższym artykule przedstawiono podstawowe założenia terapii periodontologicznej oraz instrumentarium potrzebne do jej przeprowadzenia.

ORTODONCJA

Zatrzymany dolny siekacz boczny. Impacted lower lateral incisor – a case report Opis przypadku

Stłoczenie zębów to nieprawidłowość zębowa często spotykana u ludzi. Konsekwencją występowania stłoczeń jest obserwowany niedomiar miejsca dla uzębienia stałego.Określenie przyszłych nieprawidłowości zębowych jest możliwe, jeżeli zostaną wzięte pod uwagę następujące trzy objawy stłoczeń: już istniejące stłoczenie siekaczy w uzębieniu mieszanym, brak fizjologicznych trem w uzębieniu mlecznym oraz przedwczesna utrata mlecznego kła na skutek eksfoliacji z powodu dotylnego przemieszczenia bocznego siekacza.

IMPLANTOLOGIA

Małoinwazyjna odbudowa implantoprotetyczna braków zębowych w przednim odcinku szczęki z wykorzystaniem implantów systemu ICX – opis przypadku. Cz. I

Lekarz podejmujący się zabiegów odtwarzających brakujące zęby powinien dysponować odpowiednią wiedzą na temat zmian zachodzących w poekstrakcyjnym wyrostku zębodołowym oraz ich wpływu na osadzony implant, a także posiadać umiejętności zaplanowania odpowiedniej pracy protetycznej. Leczenie protetyczne z wykorzystaniem wszczepów śródkostnych jest obecnie uznaną metodą rehabilitacji narządu żucia. Dynamiczny rozwój implantologii pozwala na wybór różnych możliwości w rozwiązywaniu problemów klinicznych.

PROTETYKA

Ocena czynnościowej sprawności narządu żucia w ujęciu różnych autorów

Istotnym elementem oceny skuteczności leczenia protetycznego pacjentów jest badanie różnych form sprawności czynnościowej narządu żucia, w tym wydolności żucia. Choć obecnie brak jest prostych jednoznacznych i powszechnych standardów przy tego typu badaniu, zarówno testy statyczne, jak i dynamiczne (czynnościowe) rzucają światło na efekty leczenia. Statyczne testy wykorzystywane są głównie do szacunkowej oceny wartości uzębienia, a dynamiczne badania, takie jak kolorymetryczne, testy żucia standaryzowanego kęsa pokarmu oraz testy przesiewowe, mniej lub bardziej wiarygodnie pozwalają ocenić skuteczność terapii. Testy czynnościowe, nie tylko związane z żuciem, mogą być dodatkowo poparte badaniami ankietowymi, które, oparte na subiektywnych odczuciach pacjenta, uzupełniają analizę efektów leczenia. Autorzy podają także inne formy kontroli motoryki i oceny sprawności narządu żucia.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Ocena kliniczna redukcji powikłań po leczeniu endodontycznym z użyciem nanocząsteczek

Niezależnie od aktualnego poziomu wiedzy medycznej problem powikłań występujących po leczeniu endodontycznym jest powszechnym zjawiskiem. Wynika on najczęściej z obecności drobnoustrojów w kanałach korzeniowych. Wśród skutecznych metod przeciwdziałania temu zjawisku znajduje się wykorzystanie nanotechnologii. Zastosowanie Nanocare Plus podczas leczenia endodontycznego pozwala pokryć powierzchnię rozbudowanego systemu kanałów korzeniowych warstwą nanocząstek srebra i złota, które wykazują szerokie spektrum działania wobec różnych grup mikroorganizmów, w tym mikroorganizmy odpowiedzialne za zakażenia wtórne w endodoncji.

Biodentine – bioaktywny substytut zębiny utworzony na bazie cementu portlandzkiego

Biodentine stanowi nowoczesny materiał stomatologiczny na bazie krzemianu trójwapniowego, który znalazł zastosowanie w stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, endodoncji i traumatologii zębów. Cel pracy: przedstawienie składu, właściwości chemiczno-fizycznych i biologicznych, sposobu pracy oraz możliwości zastosowania klinicznego preparatu Biodentine. Materiały i metody: kompleksowy przegląd piśmiennictwa na podstawie bazy PubMed i GBL z wykorzystanie słów kluczowych „Biodentine”, „krzemian trójwapniowy” oraz „substytut zębiny”. Wyniki: preparat Biodentine wykazuje lepsze parametry wytrzymałościowe, bardzo dobre właściwości odontotropowe, dużą zdolność uwalniania jonów wapnia i szybszy czas wiązania niż używany z tych samych wskazań klinicznych preparat MTA. Wnioski: preparat Biodentine stanowi istotną alternatywę w sytuacjach klinicznych, w których dotychczas stosowano MTA.

OKIEM SANEPIDU

Wymagania lokalowe i sprzętowe dla szpitala jednodniowego wykonującego działalność w zakresie stomatologii

Rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne przy ograniczonych i ciągle niedostatecznych środkach finansowych przeznaczanych na służbę zdrowia zmusza do baczniejszego spojrzenia na opiekę zdrowotną z punktu widzenia ekonomicznego i organizacyjnego. Jedną z form opieki zdrowotnej w zakresie stomatologii, która pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów lokalowych i sprzętowych oraz poprawę jakości świadczonych usług, jest system szpitala jednodniowego.

NA RATUNEK

Oparzenia w praktyce lekarza dentysty. Opis przypadku

Oparzenie w praktyce gabinetu dentystycznego wydaje się bardzo rzadkim stanem nagłym. W swojej pracy stomatolog może spotkać się z rozgrzanymi narzędziami, czy to wyjętymi z autoklawu, czy rozgrzanym wiertłem, ale oparzenia spowodowane takimi instrumentami, choć są nieprzyjemne, nie powodują stanu zagrożenia i nie wymagają specjalistycznej pomocy. Realnym zagrożeniem może być oparzenie spowodowane palnikiem stosowanym w protetyce – i w tym przypadku może być niezbędna pierwsza pomoc. Środki chemiczne stosowane w stomatologii, takie jak podchloryn sodu, przy prawidłowym stosowaniu i stężeniu nie spowodują oparzeń chemicznych. Wydaje się, że szansa na udzielenie pomocy w gabinecie w przypadku oparzenia jest nikła i może dotyczyć najczęściej oparzenia gorącym płynem, jak kawa czy herbata, jednak warto przypomnieć sobie podstawowe definicje i sposoby udzielenia pomocy.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Wpływ otyłości na stan jamy ustnej pacjentów w wieku rozwojowym

Otyłość jest obecnie najpowszechniej występującym problemem zdrowotnym wieku dziecięcego. Otyłość powoduje zwiększenie ryzyka zachorowania na wiele chorób, m.in.: cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze, problemy ze snem oraz problemy psychospołeczne. Najbardziej niepokojące jest to, że prawdopodobnie dzieci otyłe pozostaną takie także po osiągnięciu dorosłości. Może to zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń metabolicznych, obniżających jakość i długość ich życia. Otyłość jest spowodowana dodatnim bilansem energetycznym – spożywaniem większej liczby kalorii, niż jest wydatkowana, przez jedną osobę. Ma to związek z sytuacją gospodarczą, ze strukturą współczesnego społeczeństwa oraz z rozwojem społeczno-ekonomicznym. Autorzy na podstawie piśmiennictwa spróbowali określić, czy istnieje zależność między otyłością a stanem zdrowia jamy ustnej. Na podstawie dostępnej literatury nie można jednoznacznie wykazać istnienia takiej zależności. Jednak doniesienia potwierdzające taką tezę powinny skłaniać do wzmożonej uwagi stomatologów przyjmujących pacjentów z otyłością.

Rola profesjonalistów we wczesnym diagnozowaniu zespołu dziecka krzywdzonego

Zjawisko krzywdzenia dzieci z uwagi na koszty społeczne i ekonomiczne, które powoduje, jest obszarem zainteresowania interdyscyplinarnego. Zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne traktowane jako kapitał ludzki jest dobrem publicznym wymagającym kompleksowej ochrony. Profesjonaliści różnych sektorów: edukacyjnego, socjalnego, medycznego i prawnego, działający w bliższym i dalszym otoczeniu dziecka winni podejmować interdyscyplinarną współpracę w profilaktyce krzywdzenia.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Oświetlenie w gabinecie stomatologicznym

Gabinet stomatologiczny jest miejscem, w którym lekarz stomatolog za pomocą wyposażenia technicznego (m.in. unit, narzędzia i sprzęt wspomagający, leki oraz materiały stomatologiczne) wykonuje czynności związane z leczeniem dentystycznym. Każdy gabinet stomatologiczny musi być dostosowany do rodzaju świadczonych usług lekarskich.

PRAWO

Wybrane sfery PR praktyki dentystycznej

Zgodnie z art. 14 ustawy o działalności leczniczej z 2011 roku podmiot wykonujący działalność leczniczą (w tym praktyka zawodowa dentysty) może podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jednakże treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Powyższy przepis wyznacza granice informacji, jakie świadczeniodawca medyczny ma podawać do wiadomości publicznej i może ogłaszać publicznie w ramach własnej promocji oraz ustanawia zakaz reklamy świadczeń zdrowotnych, m.in. usług stomatologicznych. Kwestię zakazu reklamy świadczeń zdrowotnych lekarskich poza prawem ustanawiają też normy etyki zawodowej (Kodeks Etyki Lekarskiej oraz uchwały samorządu zawodowego). Z uwagi na zakaz reklamy świadczeń zdrowotnych alternatywą dla dentystów, którzy chcą utrzymać lub wzmocnić pozycję rynkową, staje się public relations.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYK OWYCH

Odpowiedzi do TPS 9/14, EVERYDAY ENGLISH, DEUTSCH FÜR ZAHNÄRZTE

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kalendarium imprez branżowych

Harmonogram szkoleń, konferencji

Stomatologia przyszłości

12 maja firma Sirona przedstawiła swój nowy unit INTEGO, który oferuje najwyższą jakość i elastyczne konfiguracje w atrakcyjnej cenie. Z tej okazji redakcja „TPS – Twojego Przeglądu Stomatologicznego” przeprowadziła rozmowę z Jeffreyem T. Slovinem, Prezesem i Dyrektorem Generalnym (CEO) firmy Sirona, na temat firmy i zalet unitu INTEGO.

Poznań gościł stomatologów – CEDE 2014

Między 11 a 13 września Poznań po raz kolejny stał się gospodarzem Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych – CEDE.13.901 zwiedzających, dzięki 263 wystawcom reprezentującym 369 firm, miało okazję zapoznać się z nowościami z branży stomatologicznej.

Polskie Towarzystwo Stomatologii Laserowej w WFLD

Niezmiernie miło nam poinformować, że podczas 14. Międzynarodowego Kongresu Stomatologii Laserowej zorganizowanego w Paryżu przez World Federation for Laser Dentistry wybrano i oficjalnie zatwierdzono polskiego przedstawiciela stomatologii laserowej – została nim dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak z Krakowa (prezes PTSL). Tym samym nasz kraj po raz pierwszy dołączył do największej światowej organizacji laserowej, zrzeszającej już prawie 50 krajów z 5 kontynentów.

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

Regulamin, Test edukacyjny nr 9

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij