TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 11/2014
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 11/2014

Temat numeru: postępowanie po urazie zębów - opisy przypadków zwichnięć całkowitych i częściowych zębów. Leczenie chirurgiczno-ortopedyczne

W wydaniu: ocena bólu w leczeniu zębów za pomocą lasera erbowo-yagowego, artykulacyjna "poduszka powietrzna", morfologia systemów kanałowych, obwodowy włókniak kostniejący, koronektomia, niekamicze zapalenia gruczołów ślinowych

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Pewnym krokiem w przyszłość.Transformacja Wydziału Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Z prof. Jerzym Sokołowskim, dziekanem Oddziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, rozmawiała Magdalena Seremak.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Kontrola z ramienia Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej – konsultanci wojewódzcy – protokół kontroli – cz. II

PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Konsultanta Wojewódzkiego

TEMAT NUMERU

Postępowanie po urazie zębów – opisy przypadków zwichnięć całkowitych i częściowych zębów. Leczenie chirurgiczno-ortopedyczne

Urazy w obrębie szczęk są jednym z częstszych powodów zgłaszania się pacjentów do poradni chirurgii stomatologicznej. Prawidłowa diagnoza i wcześnie wdrożone leczenie są podstawą do osiągnięcia sukcesu i powodzenia zabiegu. Zwichnięcia częściowe zębów stałych stanowią 15-40% wszystkich urazów, natomiast zwichnięcia całkowite stanowią 0,5-16% urazów. Najczęściej uszkodzeniom ulegają zęby górne sieczne. Należy pamiętać, że często dochodzi również do uszkodzenia zębów sąsiednich lub przeciwstawnych oraz kości wyrostka zębodołowego i tkanek miękkich. W leczeniu należy wykorzystać wszystkie dostępne metody, aby ze względu na młody wiek pacjentów i ich dalszy wzrost zachować zęby w jamie ustnej.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ

Ocena bólu w leczeniu zębów za pomocą lasera erbowo-yagowego

Praca zawiera wstępne wyniki porównania poziomu odczuwania bólu podczas opracowywania ubytków próchnicowych w zębach stałych za pomocą lasera erbowo-yagowego. Ból oceniano w zależności od głębokości próchnicy i płci według skali NRS-11 (Numeric Rating Scale) w dwóch grupach wiekowych: powyżej i poniżej 30 lat.

Podjęcie sprawy artykulacyjnej „poduszki powietrznej” Making the case for an ”occlusal airbag” Odbudowa zębów tylnych w dwóch etapach Restoration of a posterior tooth in two parts

Uszczelnianie bruzd w stałych zębach trzonowych i przedtrzonowych oraz w zębach mlecznych wciąż stanowi kwestię sporną. Niemniej jednak jako element solidnej strategii leczenia profilaktycznego uszczelnianie bruzd jest przełomowym rozwiązaniem w wysiłkach zmierzających do utrzymania uzębienia w stanie wolnym od próchnicy. Opierając się na przykładzie klinicznym, poniższy artykuł prezentuje podejście zmierzające do zwiększenia szans na ochronę zębów przy wykorzystaniu tej odmiany nieinwazyjnego leczenia. Uszczelnianie bruzd jest bezbolesne, niedrogie i daje w dłuższym terminie bardzo dobre efekty. Powyższe powody powinny przeważyć szalę na jego korzyść, pomimo ewentualnych wątpliwości dotyczących „nadmiernego” leczenia. Zaczątki próchnicy mogą uszkodzić strukturę zęba i miazgę. W najgorszym wypadku może wystąpić konieczność usunięcia zęba

Zróżnicowana morfologia systemów kanałowych Opis przypadku klinicznego

Leczenie endodontyczne stanowi jedną z najtrudniejszych procedur współczesnej stomatologii. Prawidłowo przeprowadzone leczenie kanałowe polega na usunięciu z wszystkich kanałów korzeniowych martwej lub zapalnie zmienionej miazgi i wypełnieniu poszerzonych oraz odkażonych kanałów korzeniowych materiałem wypełniającym. W artykule opartym na podstawie piśmiennictwa przedstawiono zróżnicowaną morfologię systemów kanałowych różnych grup zębowych, która może przyczyniać się do niepowodzenia terapeutycznego i powikłań w przeprowadzanych procedurach endodontycznych. Wskazano metody mogące pomóc w dokonaniu dokładnej diagnostyki, tj. zdjęcia rentgenowskie, tomografię wolumetryczną i mikroskop. Opisano przypadek kliniczny leczenia endodontycznego dwukanałowego prawego kła żuchwy.

Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym Możliwości i wskazania

Artykuł przedstawia wszystkie możliwości odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym, zarówno zachowawcze, jak również protetyczne, podkreślając wskazania i wymagania do określonego wyboru odbudowy zębów. Prezentuje także procedurę cementowania wkładów koronowo-korzeniowych wzmocnionych włóknem szklanym krok po kroku.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Powikłania pourazowe zębów

Obrażenia zębów niejednokrotnie dotyczą nie tylko pierwotnie zdrowego uzębienia, ale mogą doprowadzić do odległych w czasie implikacji w zębach stałych. Dlatego zęby uszkodzone na skutek urazu niezależnie od rodzaju uszkodzenia powinny być kontrolowane klinicznie i radiologicznie przez długi okres. W pracy omówiono najczęściej występujące powikłania po urazach zębów stałych i mlecznych

Obwodowy włókniak kostniejący – opis przypadku

Obwodowy włókniak kostniejący to ogniskowa hiperplastyczna zmiana reaktywna. Powstaje na skutek przewlekłego drażnienia ozębnej, okostnej lub tkanki łącznej dziąsła. Większość zmian o charakterze POF nie przekracza 1 cm średnicy. W artykule przedstawiono przypadek 62-letniej kobiety, u której zdiagnozowano zmianę wielkości 3 cm.

Koronektomia jako alternatywa wobec zabiegu ekstrakcji zęba trzeciego trzonowego w żuchwie – opis przypadku

Zabieg chirurgicznej ekstrakcji zatrzymanego zęba trzeciego trzonowego żuchwy niesie potencjalne ryzyko wystąpienia powikłań w postaci tymczasowych lub stałych zaburzeń neurologicznych nerwu zębodołowego dolnego. W przypadku gdy korzenie zęba znajdują się w pobliżu kanału nerwu zębodołowego dolnego, alternatywę wobec tradycyjnej ekstrakcji chirurgicznej stanowi zabieg koronektomii – procedura polegająca na zamierzonym usunięciu korony zęba z pozostawieniem jego korzeni w kości wyrostka zębodołowego. Autorzy szczegółowo opisali przypadek kliniczny pacjenta z zatrzymanym zębem 38, u którego poekstrakcyjne ryzyko wystąpienia powikłań neurologicznych na podstawie wykonanych badań radiologicznych określono jako znaczne. W celu prewencji uszkodzenia nerwu zębodołowego u pacjenta wykonano zabieg koronektomii. Przy odpowiednim określeniu wskazań do zabiegu koronektomia stanowi rozsądną alternatywę do tradycyjnej ekstrakcji chirurgicznej trzecich zębów trzonowych żuchwy, których korzenie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie kanału IAN.

Niekamicze zapalenia dużych gruczołów ślinowych leczone zachowawczo w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 6 UM w Łodzi

Zapalenie jest najczęstszą patologią dotyczącą gruczołów ślinowych. Objawia się bólem i obrzękiem gruczołu oraz ropną wydzieliną z przewodu wyprowadzającego. W pracy przeanalizowano 23 przypadki chorych na zapalenia ślinianek na podłożu niekamiczym leczonych zachowawczo i farmakologicznie

PROFILAKTYKA

Wybrane czynniki wpływające na trwałość i prawidłowe funkcjonowanie rozbudowanych wypełnień kompozytowych

Celem pracy jest prezentacja czynników i zależności warunkujących prawidłowe funkcjonowanie w jamie ustnej rozległych wypełnień kompozytowych oraz ich wpływu na kondycję jamy ustnej.

Możliwość zwiększenia skuteczności zapobiegania próchnicy przy użyciu nowej pasty do zębów Nowe podejście w zapobieganiu próchnicy – arginina/fluor/wapń

W artykule przedstawiono Sugar Acid NeutralizerTM – nowy sposób zmniejszający ryzyko rozwoju próchnicy i poprawiający stan zdrowotny jamy ustnej. To nowa technologia oparta na argininie i nierozpuszczalnym związku wapnia

PROTETYKA

Podział i zastosowanie ceramik dentystycznych w zależności od ich budowy chemicznej – na podstawie piśmiennictwa

Niesatysfakcjonująca estetyka uzupełnień protetycznych na podbudowie metalowej skutkowała poszukiwaniem nowych rozwiązań. Zaowocowało to wprowadzeniem licznych systemów ceramicznych. W artykule przedstawiono podział ceramik dentystycznych i ich zastosowanie w zależności od budowy chemicznej i właściwości mechanicznych na podstawie piśmiennictwa

Trzon protezy ruchomej bez akrylu – The.r.mo. Star F.J.P.

W artykule opisano przypadek pacjenta skarżącego się na notoryczne łamanie się akrylowej protezy zębowej. Rozwiązaniem jego problemu była proteza wykonana z bezakrylowego kopolimeru F.J.P. Praca przedstawia przebieg powstawania protezy

SPRZĘT I MATERIAŁY

Wykorzystanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości w stomatologii

Pola magnetyczne niskiej częstotliwości mogą uzupełniać konwencjonalne leczenie endodontyczno-periodontologiczne. Zaletami terapii polem magnetycznym są równomierne przenikanie do tkanek, prostota przeprowadzenia zabiegu oraz zmniejszenie ryzyka narażenia organizmu na uboczne skutki leczenia farmakologicznego.

Metody obrazowania mikroskopowego wykorzystywane w stomatologii

Celem pracy było opisanie możliwości obrazowania struktur zęba oraz struktur okolicznych za pomocą nowoczesnych urządzeń do pomiarów mikroskopowych. Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono metody analityczne i wykorzystanie ich w badaniach. W artykule opisano techniki: mikroskopii sił atomowych (AFM), mikroskopii elektronowej, spektroskopii z zastosowaniem bliskiego światła podczerwonego (NIRS), spektroskopii mas jonów wtórnych (SIMS), mikroskopii konfokalnej oraz mikroskopii metalograficznej. Omówiono zarówno metody, w których konieczne jest zniszczenie pobranej próbki, jak i te, które tego nie wymagają. Zaprezentowano możliwości prowadzenia badań naukowych przez lekarzy dentystów z zastosowaniem najnowszego sprzętu oraz przy użyciu bardzo precyzyjnych i dających duże możliwości urządzeń niedostępnych w codziennej praktyce stomatologicznej.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Świadomość zdrowotna matek wychowujących dzieci 6-letnie zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie

Od posiadanej wiedzy zależy to, jakie miejsce w hierarchii wartości danej jednostki – dziecka lub osoby dorosłej – zajmie zdrowie. Poziom wiedzy, jaką posiadamy, uwarunkowany jest również przez rodzaj i jakość informacji, które jesteśmy w stanie przekazać następnym pokoleniom. Celem pracy było sprawdzenie poziomu wiedzy ogólnostomatologicznej i świadomości zdrowotnej matek dzieci przedszkolnych w wieku lat 6 zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie. Badaniem ankietowym objętych zostało 300 matek dzieci przedszkolnym w wieku lat 6 zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, z których losowo wybrano grupę 165 osób. 72,1% matek ocenia swoją wiedzę na temat pielęgnacji zębów i jamy ustnej swojej i dziecka jako zadowalającą. 9,7% z badanych nie odczuwa potrzeby pogłębiania wiedzy. Nadal głównym źródłem informacji według ankietowanych matek dzieci 6-letnich jest stomatolog (dla 68,5%), jednakże można zauważyć wzrost znaczenia prasy oraz telewizji w kształtowaniu świadomości zdrowotnej.

PRAWO

Postępowanie sądowe w sprawach odpowiedzialności cywilnej

Działania i zaniechania wobec pacjentów związane z udzielaniem świadczeń stomatologicznych mogą stanowić, po spełnieniu ustawowych przesłanek, podstawę odpowiedzialności cywilnej każdego dentysty. Odpowiedzialność cywilna to obowiązek przewidziany przez przepisy prawne ponoszenia konsekwencji za swoje czyny i naprawienia wyrządzonej szkody.

OKIEM SANEPIDU

Zawartość fluorków w wodzie wodociągowej w województwie śląskim w latach 2009-2014

Fluor jest toksyczny w stosunku do całego organizmu. Charakteryzuje się wysoką aktywnością chemiczną, dlatego też nie występuje w przyrodzie w stanie wolnym, lecz w postaci licznych związków. Dawka toksyczna dla człowieka wynosi powyżej 20 mg F/dobę. W Polsce najwyższe dopuszczalne stężenie fluoru w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wynosi 1,5 mg/l.

NA RATUNEK

Alergia czy już wstrząs anafilaktyczny? Rozpoznanie i postępowanie w gabinecie

W literaturze trudno znaleźć jedną precyzyjną definicję anafilaksji. Anafilaksja to w większości definicji ciężka i zagrażająca życiu reakcja nadwrażliwości organizmu na określony czynnik. Ale czy każda reakcja alergiczna zawsze będzie przebiegać piorunująco i doprowadzi do faktycznego stanu zagrożenia, jakim jest wstrząs anafilaktyczny? Jak rozpoznać, czy to stan zagrożenia życia, czy jedynie reakcja alergiczna nie powodująca zagrożenia? W tym artykule postaramy się Państwu przybliżyć zagadnienie szeroko pojętej reakcji organizmu na określony bodziec, omówimy wygodny i łatwy do zastosowania podział odpowiedzi organizmu i zaproponujemy postępowanie z wykorzystaniem sprzętu i leków, które w gabinecie powinien znaleźć lekarz dentysta.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

Dental English

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

II Konferencja PSHS

relacje ze spotkań branżowych

„Nowoczesna asysta” w Ustroniu

relacje ze spotkań branżowych

Pulp&Prevention 2014, Kraków

relacje ze spotkań branżowych

International Dental Show 2015 w Kolonii

relacje ze spotkań branżowych

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

Test edukacyjny nr 1 VIII

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij