TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 7-8/2015
TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny wydanie nr 7-8/2015

Sznowni Czytelnicy!

Rozpoczął się okres wakacyjny, który sprzyja nie tylko wypoczynkowi, ale także daje więcej czasu na lekturę, wierzę, że wśród pozycji „do przeczytania” znajdzie się także najnowsze wydanie miesięcznika „TPS”.

W bieżącym numerze mają Państwo okazję zapoznać się z sylwetką dr n. med. Agnieszki Kozak-Rusinek, absolwentki Uniwersytetu Medycznego w Bawarii, asystentki w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi oraz kierownik kliniki Gold Dentica. Pani Doktor opowiada o pracy klinicznej, a także o prowadzeniu własnej praktyki.

Tematem numeru jest artykuł na temat zachowawczo-chirurgicznego leczenia jatrogennego powikłania zabiegu endodontycznego autorstwalek. dent. Roberta Malinowskiego, lek. stom. Grzegorza Dawiec, lek. dent. Moniki Urbaniak i lek. stom. Moniki Dawiec. Z zakresu stomatologii zachowawczej przedstawiony został m.in. algorytm postępowania klinicznego w przypadku całkowitego zwichnięcia
zęba, który opracowały lek. dent. Agnieszka Gabryś, lek. dent. Joanna Kochanowska oraz dr n. med. Izabela Obersztyn. Z zakresu chirurgii dr n. med. Piotr Osica, dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Janas oraz lek. dent. Karolina Janeczek opisali przypadek 4-letniego chłopca z całkowicie zagłębionym zębem 75, gdzie szczegółowo został przedstawiony plan postępowania klinicznego. W dziale poświęconym protetyce lekturze polecam m.in. artykuł autorstwa mgr. tech. dent. Andrzeja Polaka na temat protez szkieletowych – ich wad, zalet oraz mitów w świetle nowoczesnych materiałów i technologii.

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia naszego stoiska podczas targów CEDE w Poznaniu, które odbędą się 10-12 września. Na stoiskach redakcji „TPS” będzie można się zapoznać z najnowszą ofertą wydawniczą.

Zachęcam Państwa również do zapoznania się z kolejnymi szczegółami dotyczącymi II Międzynarodowego Kongresu Stomatologicznego Dent Group Academy. Kongres odbędzie się 4-6 grudnia w Katowicach, a sesjom wykładowym będą towarzyszyły warsztaty i wystawa produktów stomatologicznych. Więcej szczegółów na stronie: kongres-dga.elamed.pl.

Życzę przyjemnej lektury
redaktor naczelna
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz

DENTAL NEWS

Dental News

SYLWETKI STOMATOLOGII

Cenne doświadczenie zdobyte za granicą

Z dr n. med. Agnieszką Kozak-Rusinek, absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Bawarii, asystentką w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi oraz kierownik kliniki Gold Dentica, rozmawiała Paulina Budna.

KOMPENDIUM LEKARZA PRAKTYKA

Kompendium lekarza praktyka

Jak wygląda organizacja i zakres działania Izby Lekarskiej? W jaki sposób przygotować się do kontroli NFZ lub konsultantów wojewódzkich? Jak rozliczać punkty edukacyjne oraz skompletować dokumenty wymagane do wykonywania zawodu dentysty? Wszystkie te informacje, jak i wiele innych, znajdą Państwo w kolejnej edycji Kompendium lekarza praktyka. W tym numerze - Dokumentacja niezbędna podczas przygotowania do przeprowadzenia zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym

TEMAT NUMERU

Zachowawczo-chirurgiczne leczenie jatrogennego powikłania zabiegu endodontycznego – opis przypadku

W artykule przedstawiono przypadek interdyscyplinarnego (zachowawczo-chirurgicznego) leczenia powikłania w postaci perforacji ściany korzenia zęba, powstałej podczas opracowywania kanału korzeniowego, z wykorzystaniem zabiegu hemisekcji połączonej z augmentacją kości.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Pierwsza pomoc w całkowitym zwichnięciu zęba

Urazowe uszkodzenia zębów stanowią obok próchnicy najistotniejszy problem wieku rozwojowego. Niezwykle ważne jest wdrożenie odpowiedniej diagnostyki oraz natychmiastowego leczenia. Dlatego tak często podkreśla się udział nauczycieli, trenerów, personelu medycznego w udzielaniu pierwszej pomocy w stanach pourazowych zębów.

Metaloproteinazy a choroby przyzębia

W artykule autorzy przedstawili rolę metaloproteinaz w powstawaniu chorób przyzębia, współdziałanie pomiędzy aktywnością tych enzymów a inhibitorami tkankowymi oraz metody leczenia chorób przyzębia.

ENDODONCJA

Resilon i Epiphany kontra gutaperka i uszczelniacze epoksydowe – przegląd piśmiennictwa

Publikacja przedstawia porównanie materiałów stosowanych w leczeniu endodontycznym – Resilon i Epiphany ze standardowym i sprawdzonym wypełnieniem tworzonym na bazie gutaperki z żywicą epoksydową.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Całkowicie reinkludowany drugi ząb trzonowy mleczny w żuchwie u 4-letniego chłopca

W pracy przedstawiono przypadek 4-letniego chłopca z całkowicie zagłębionym zębem 75 oraz schemat zastosowanego postępowania leczniczego.

OKIEM SANEPIDU

Współczesne poglądy na wykorzystanie miniimplantów ortodontycznych jako filarów protetycznych

Poważnym problemem klinicznym, z którym spotyka się współczesny stomatolog, jest znaczna redukcja geometrii wyrostka zębodołowego po utracie zęba. Lekarz musi dokonać wyboru, czy przeprowadzić zabieg augmentacji, czy zastosować implant o małej średnicy. Szybkie tempo życia współczesnego człowieka, wzrost liczby zachorowań na choroby systemowe, wzrastająca liczba urazów w wypadkach komunikacyjnych zmuszają implantologa do postawienia pytania, czy klasyczny implant i jego dożywotnia osteointegracja są obecnie właściwym postępowaniem?

PROTETYKA

Znaczenie higieny protez u pacjentów leczonych protetycznie – przegląd piśmiennictwa na przestrzeni 15 lat

Podstawowym warunkiem osiągnięcia powodzenia w leczeniu protetycznym jest konieczność przestrzegania zasad higieny jamy ustnej. W pracy przedstawiono, jak ważnym czynnikiem w profilaktyce chorób jamy ustnej jest stomatologiczne wychowanie pacjenta. Autorzy zalecają instruowanie pacjentów odnośnie zasad higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.

Protezy szkieletowe Zalety, wady oraz mity w świetle nowoczesnych materiałów, technologii i eksploatacji protez szkieletowych klasycznych

Artykuł opisuje planowanie leczenia protetycznego protezami szkieletowymi oraz procedury przygotowania pacjenta do wycisków pod protezę szkieletową, etapy kliniczne i niekonwencjonalne rozwiązania protetyczne z uwzględnieniem alternatywnych materiałów dedykowanych protezom szkieletowym oraz doboru biokompatybilnych materiałów na „szkielety”. Studium porównawcze.

IMPLANTOPROTETYKA

Anatomiczny implant zębowy BioZir

Artykuł opisuje metodę natychmiastowego uzupełniania łoża poekstrakcyjnego anatomicznym implantem BioZir.

Najczęstsze błędy i powikłania w implantologii stomatologicznej – przegląd piśmiennictwa

Coraz większe upowszechnienie leczenia implantoprotetycznego sprawia, że możliwe jest osiąganie lepszych efektów estetycznych i funkcjonalnych, przyczynia się również do występowania dużej liczby powikłań. Wielu pacjentów kwalifikowanych jest do leczenia tą metodą bez odpowiedniej diagnostyki. W pracy przedstawione zostały najczęstsze nieprawidłowości i powikłania powstające w procesie leczenia implantoprotetycznego.

ESTETYKA

Co się dzieje po tłoczeniu? Charakterystyka odbudowy w pełnym kształcie z wykorzystaniem systemu IPS e.max. What happens after pressing? Characterization of a monolithic restoration with the IPS e.max system

Odbudowa w pełnym kształcie anatomicznym wykonana z dwukrzemianu litu charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie, precyzyjnym dopasowaniem i optymalną funkcjonalnością. Dwukrzemian litu jest bardzo popularnym materiałem, przyjaznym i łatwym w użyciu.

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

Urazowe wtłoczenia zębów stałych i mlecznych

W artykule przedstawiono postępowanie kliniczne w przypadku wtłoczenia zębów stałych i mlecznych na podstawie przeglądu piśmiennictwa oraz ostatnich wytycznych opublikowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Traumatologii Stomatologicznej (IADT) w 2012 roku, Amerykańską Akademię Stomatologii Dziecięcej (AAPD) w 2011 roku, Brytyjskie Stowarzyszenie Stomatologii Dziecięcej (BSPD) w 2010 r. oraz Amerykańskie Towarzystwo Endodontyczne w 2004 r.

PROFILAKTYKA

Współpraca lekarza i higienistki stomatologicznej w zapobieganiu chorobom przyzębia i ich leczeniu

Aby osiągnąć cel, jakim jest kompletne wyleczenie pacjenta, potrzebna jest grupa współpracujących ludzi, w której każdy specjalizuje się w swojej dziedzinie. Często korzystamy z pomocy implantologa, ortodonty czy periodontologa, niestety ciągle w niewielu przypadkach pacjenci trafiają pod stałą opiekę higienistki. To niepokojące, ponieważ zespołowe działanie lekarza i higienistki jest najskuteczniejszą walką z zapaleniem przyzębia. Celem artykułu jest uświadomienie, jak ważną rolę w zespole stomatologicznym odgrywa higienistka stomatologiczna.

DYSFUNKCJE NARZĄDU ŻUCIA

Świadomość występowania parafunkcji narządu żucia zależnych od stresu wśród lekarzy chirurgów

Parafunkcje to nawykowe i nieświadome aktywności motoryczne w układzie stomatognatycznym niemające związku z prawidłowym jego funkcjonowaniem. Do częstych parafunkcji narządu żucia należy bruksizm, czyli nadmierna aktywność mięśniowa mogąca prowadzić do patologicznego tarcia zębami, które występuje zarówno w dzień, jak i w nocy. Pacjenci na ogół nie wiedzą o występowaniu tego zjawiska. Ocena świadomości występowania zaburzeń w układzie stomatognatycznym ma zatem wielkie znaczenie w ich zapobieganiu. Celem pracy jest ocena świadomości występowania zaburzeń narządu żucia związanych ze stresem wśród lekarzy chirurgów.

SPRZĘT I MATERIAŁY

Bioaktywne materiały – stomatologia przyszłości w twoich rękach

Mimo ogromnej różnorodności produktów dostępnych na rynku materiały kompozytowe, które stosujemy w codziennej praktyce, stanowią niestety tylko pasywne wypełnienie ubytków. Okres przetrwania tych materiałów zależy w dużej mierze od wpływu czynników biologicznych zależnych od pacjenta, a w szczególności od indywidualnych warunków w jamie ustnej (pH), jakości i ilości śliny, kwasowości, naturalnych struktur zęba oraz jakości samych materiałów do wypełnień, a także zdolności pacjenta do utrzymania odpowiedniego poziomu higieny.

Wycisk podłoża protetycznego podstawą dobrego wykonania uzupełnienia protetycznego

Odpowiednie wykonanie wycisku stanowi podstawę stworzenia dobrego uzupełnienia protetycznego. W artykule przedstawiono metody oraz materiały wyciskowe najczęściej stosowane w protetyce.

STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Dziedziczne choroby twardych tkanek zęba Opis przypadku rodziny z dentinogenesis imperfecta

Dentinogenesis imperfecta, rodzinnie występujący niedorozwój zębiny, jest chorobą dziedzicznie uwarunkowaną. Klinicznie manifestuje się typowymi cechami w wyglądzie zębów oraz charakterystycznym obrazem w badaniu radiologicznym. Artykuł przedstawia typowe cechy charakterystyczne dla dziedzicznie uwarunkowanej choroby twardych tkanek zęba. Przeprowadzono szczegółowy wywiad rodzinny, badanie kliniczne, wykonano zdjęcia fotograficzne oraz badanie radiologiczne u czterech spokrewnionych ze sobą pacjentów.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Hałas i wibracje w stomatologii

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące hałasu i wibracji – drgań mechanicznych – występujących w stomatologii. Omówione zostały także zasady profilaktyki, które dotyczą omawianych zagrożeń.

KALENDARIUM SZKOLEŃ BRANŻOWYCH

Kalendarium imprez branżowych

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

„Looking for the answer”

21-22 maja 2015 roku na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach rozpoczęła się X Międzynarodowa i LIV Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych „Looking for the answer”.

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY TPS

Testowy Program Edukacyjny

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij