Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości tylko w 2017 roku pacjenci otrzymali rekompensatę za błędy medyczne w wysokości 13,5 mln zł. Każdy błąd medyczny czy zdarzenie niepożądane skutkuje odpowiedzialnością cywilną.

Ubezpieczenia lekarskie są niezbędnym elementem pracy medyka. Niezależnie od tego, czy lekarz jest właścicielem małej ogólnej praktyki, czy też jest głównym chirurgiem dużego szpitala, istnieje wiele zagrożeń, z którymi musi się codziennie mierzyć. Typowe ryzyko obejmuje interakcję lekarz-pacjent. Lekarz odpowiada za działania i porady udzielane pacjentom i jeśli pacjent uważa, że medyk popełnił błąd medyczny to może podać lekarza do sądu. Inne zagrożenia, na jakie napotykają lekarze i praktyki medyczne, mogą obejmować m.in. uszkodzenia mienia, wypadki związane z pracownikami lub pacjentami czy zakażenia w wyniku kontakt z materiałem zakaźnym.

Przykłady błędów medycznych vs wysokość zadośćuczynienia
Małoletnia pacjentka podczas wykonywania zabiegu stomatologicznego w pełnej narkozie zmarła na fotelu dentystycznym. Pozwanymi w sprawie zostali solidarnie lekarz stomatolog oraz lekarz anestezjolog. W toku postępowania Sąd Okręgowy ustalił szereg nieprawidłowości, m.in. brak kardiomonitora i defibrylatora, nieprowadzenie dokumentacji postępowania anestezjologicznego oraz brak odpowiedniej rozmowy dotyczącej ryzyka wiążącego się ze znieczuleniem. Wysokość zadośćuczynienia: 150 000 zł dla każdego powoda.

Dziecko zmarło podczas porodu w wyniku niedotlenienia spowodowanego zadzierzgnięciem pępowiną. Rodzice wystąpili na drogę sądową o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych w związku z zaniedbaniami do których doszło podczas porodu, a także opóźnieniem w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia. Wyrokiem Sądu Rejonowego ubezpieczony uznany został za winnego tego, że mając obowiązek zapewnienia należytej opieki nad pacjentką i jej rodzącym się dzieckiem, nieumyślnie naraził dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub doznanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przez to, że w czasie porodu nie podjął decyzji o wzmożonym nadzorze i rozszerzeniu diagnostyki, nie zlecił odpowiednich badań mimo, że sytuacja kliniczna i położnicza tego wymagała. Zadośćuczynienie: ponad 1 296 000 zł.

Odpowiedzialność zawodowa – obowiązkowe ubezpieczenie OC
Polskie prawo nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z minimalnymi sumami gwarancyjnymi wynoszącymi 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza/lekarza dentysty posiadającego zarejestrowaną indywidualną praktykę lekarską. Zakres i warunki tego ubezpieczenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r: w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr 293 poz. 1729). Obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęte są szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych przez osobę ubezpieczoną, które są następstwem jej działania lub zaniechania. Ochrona obejmuje szkody, które miały miejsce w trakcie trwania polisy.

Obowiązek ubezpieczenia spoczywa więc na każdym lekarzu czy lekarzu dentyście, który wykonuje zawód w formie praktyki lekarskiej (stacjonarnej, na wezwanie, kontraktu). Nie musi zawierać takiego ubezpieczenia lekarz, który pracuje tylko i wyłącznie w oparciu o umowę o pracę. W takiej sytuacji obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spoczywa na placówce medycznej, a lekarz może ponosić odpowiedzialność materialną, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, w wysokości maksymalnie trzech miesięcznych pensji.

Co nie jest objęte zakresem OC obowiązkowego?
Zakresem obowiązkowego ubezpieczenia OC nie są objęte:

  • Szkody wyrządzone przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu chyba, że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia.
  • Szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia pacjenta.
  • Szkody polegające na zapłacie kar umownych.
  • Szkody powstałe w czasie wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę lub zlecenia poza praktyką.
  • Wyłączeniu podlegają też szkody związane z zabiegami medycyny estetycznej (zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne). W tym przypadku ochrona ubezpieczeniowa obowiązkowego OC ma zastosowanie wyłącznie w przypadku wad wrodzonych oraz następstw urazów czy chorób. Ubezpieczenie nie pokrywa szkód będących następstwem zabiegów estetycznych.

Więcej informacji na stronie www.interpolska.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij