15 czerwca NRL opublikował komunikat w sprawie kształcenia zawodowego higienistek. Po spotkaniu wszystkich zainteresowanych w Ministerstwie Zdrowia, również PTS wydał swoje oświadczenie w tej sprawie.

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła swoje stanowisko w szeroko komentowanej ostatnio sprawie kształcenia zawodowego higienistek. W dniu 28 maja 2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP (poz. 991, 2019 r.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Ma to związek ze zmianami w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży opieki zdrowotnej (MED).

NRL nie została poinformowana o planowanych zmianach oraz pracach, które były prowadzone nad wspomnianym rozporządzeniem. Projekt w ramach konsultacji społecznych został wysłany do 240 podmiotów, w tym Naczelnej Izby Aptekarskiej, jednak na liście zabrakło samorządu lekarskiego.

Uwagi do podstawy programowej

Po przeprowadzonej analizie NRL dopatrzyła się szeregu uchybień w nowej podstawie programowej. Przede wszystkim higienistki, które po odbyciu szkolenia mają zostać członkami zespołów stomatologicznych, powinny pracować wyłącznie pod nadzorem lekarza dentysty, ponieważ nie posiadają one wystarczających kompentencji do diagnozowania pacjenta.

Dotychczas obowiązująca podstawa programowa kształcenia w zawodzie higienistki stomatologicznej wyraźnie wskazywała, że dla kwalifikacji higienistki stomatologicznej przewidziane jest nabycie umiejętności zdefiniowanych jako „Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia” i tym samym była ona przez środowisko stomatologiczne akceptowana oraz nie budziła zastrzeżeń. Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie higienistki stomatologicznej nie zawiera sformułowania, że zadania i świadczenia realizowane przez higienistkę będą nadzorowane przez lekarza dentystę - czytamy w komunikacie. 

Prezydium NRL opowiada się za utrzymaniem kształcenia higienistek stomatologicznych na poziomie szkół policealnych, tym samym przeciwstawiając się propozycji zgłoszonej przez PTS, aby przenieść całość kształcenia w tym zawodzie na poziom studiów licencjackich.

Stanowisko PTS

PTS pozytywnie ocenia chęć uregulowania w sposób kompleksowy kwalifikacji i zasad wykonywania zawodu higienistki. Podczas spotkania, ktore odbyło się 17 czerwca w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, zwrócono uwagę,  że w polskim ustawodawstwie brakuje obecnie aktu prawnego w sposób bezpośredni regulującego uprawnienia higienistek. Do tej pory w katalogu świadczeń realizowanych przez higienistkę stomatologiczną znajdowało się prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia. W obecnym rozporządzeniu słowa "pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty" zostały pominięte. Takiemu zapisowi przeciwne jest również PTS.

Jako Polskie Towarzystwo Stomatologiczne stoimy na stanowisku, iż wiedza wyniesiona z kształcenia w zawodzie higienistki stomatologicznej w obecnym stanie jest niewystarczająca. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki musi być zatem realizowane pod nadzorem lekarza dentysty. Postulujemy jednak, aby nadzór rozumieć nie jako niczym nie oddzielony w przestrzeni i czasie, jak przyjęło się w orzecznictwie definiować nadzór bezpośredni, ale przyjąć go w rozumieniu obecności lekarza dentysty w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Zmiana podstaw programowych powinna być poprzedzona szczegółową analizą, szeroką konsultacją i oceną jakości kształcenia, również przy udziale lekarzy dentystów, stojących na czele zespołu stomatologicznego. Priorytetem powinno być ujednolicenie kształcenia – uważają eksperci PTS.

PTS zwraca uwagę na kwestię uregulowania doskonalenia zawodowego wśród higienistek stomatologicznych, które według niego powinno stać się obowiązkiem, a nie jedynie prawem.

W stanowisku czytamy również, że Polskie Towarzystwo Stomatologiczne w pełni popiera chęć poprawy standardów działania zawodu higienistki stomatologicznej i deklaruje gotowość przekazania propozycji rozwiązań prawnych dotyczących systemu kształcenia w zawodzie higienistka stomatologiczna oraz zapewnia o gotowości podjęcia pogłębionej współpracy w przedmiotowym obszarze.

Propozycje zmian PTS przedstawi w ciągu miesiąca, w formie kompleksowego projektu kształcenia dla zawodu higienistki stomatologicznej.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij